siRNA and other nucleic acid tools in biomedical and translational research. Current research projects cover: 1) Applied research on specificity, stabilization and control of potency of siRNA, 2) Development of novel methodologies for siRNA deliverey, 3) Specificity and functional study of miRNA in various diseases, 4) Functional study of non-coding RNA in correlation to cardiovascular desisease,5) Development of RNAi-based therapy for major diseases.

Lab Members
PI: Zicai Liang, Ph.D. E-mail: liangz@ pku.edu.cn
Co-PI: Huiqing Cao, M.D. , Ph.D. E-mail: caohuiqing@ pku.edu.cn
Administrator:  Xiaoxia Wang, M.Sc. E-mail: wxxia@ pku.edu.cn
Technician: Tianjing Cai E-mail: tianjingcai0521@ 126.com
Graduate students: Weiyan Huang, Yuanyu Huang, Feng Yang, Jie Zheng, Lei Zhang, Qian Jiang, Xiao Zhou, Xing Meng, Qiang Cheng, Shuquan Zheng, Xiaorui Han
Guest Students: Deyao Zhao, Xinyun Song, Yidi Wu

 

 
Representative Publications of Dr. Zicai Liang:
Huang Y, Lin D, Jiang Q, Zhang W, Guo S, Xiao P, Zheng S, Wang X, Chen H, Zhang HY, Deng L, Xing J, Du Q, Dong A, Liang Z. Biomaterials. 2012 , 33(18):4653-64. 
Yang F, Yi F, Zheng Z, Ling Z, Ding J, Guo J, Mao W, Wang X, Wang X, Ding X, Liang Z, Du Q. RNA Biol. 2012 , 9(1):110-6.
Lin D, Huang Y, Jiang Q, Zhang W, Yue X, Guo S, Xiao P, Du Q, Xing J, Deng L, Liang Z*, Dong A*. Biomaterials. 2011, 32(33): 8730-42.
Wei Z, Zhao D, Li X, Wu M, Wang W, Huang H, Wang X, Du Q, Liang Z*, Li Z*. Anal Chem. 2011, 83(15): 5881-7.
Guo S, Huang Y, Zhang W, Wang W, Wei T, Lin D, Xing J, Deng L, Du Q, Liang Z*, Liang XJ*, Dong A*. Biomaterials. 2011, 32(18): 4283-92.
Huang Y, Hong J, Zheng S, Ding Y, Guo S, Zhang H, Zhang X, Du Q*, Liang Z*. Mol Ther. 2011, 19(2): 381-5.
Huang H, Wei Z, Huang Y, Zhao D, Zheng L, Cai T, Wu M, Wang W, Ding X, Zhou Z, Du Q*, Li Z*, Liang Z*. Lab Chip. 2011, 11(1): 163-72.
Hong J, Huang Y, Li J, Yi F, Zheng J, Huang H, Wei N, Shan Y, An M, Zhang H, Ji J, Zhang P, Xi Z*, Du Q*, Liang Z*.FASEB J. 2010 , 24(12):4844-55.
Guo S, Huang Y, Jiang Q, Sun Y, Deng L, Liang Z, Du Q, Xing J, Zhao Y, Wang PC, Dong A, Liang XJ. ACS Nano. 2010, 4(9):5505-11.
Xiong J, Du Q, Liang Z*. Oncogene. 2010, 29(35):4980-8.
Xiong J, Yu D, Wei N, Fu H, Cai T, Huang Y, Wu C, Zheng X, Du Q*, Lin D*, Liang Z*. FEBS J. 2010,  277(7):1684-94.
Huang H, Qiao R, Zhao D, Zhang T, Li Y, Yi F, Lai F, Hong J, Ding X, Yang Z, Zhang L, Du Q*, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2009, 37(22):7560-9.
Xue Y, Petrovic N, Cao R, Larsson O, Lim S, Chen S, Feldmann HM, Liang Z, Zhu Z, Nedergaard J, Cannon B, Cao Y. Cell Metab. 2009, 9(1):99-109.
Dahlgren C, Zhang HY, Du Q, Grahn M, Norstedt G, Wahlestedt C, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2008 , 36(9):e53. 
Hong J, Wei N, Chalk A, Wang J, Song Y, Yi F, Qiao RP, Sonnhammer EL, Wahlestedt C, Liang Z*, Du Q*. Biochem Biophys Res Commun. 2008, 368(3):703-8.
Chen M, Du Q, Zhang HY, Wang X, Liang Z*. Expert Rev Mol Diagn. 2007, 7(3):281-91.
Gao Y, Sun L, Dong J, Xu X, Shu Y, Chen M, Yin L, Liang Z*, Jin Q*. Antivir Ther. 2006, 11(4):431-8.
Zhang HY, Du Q, Wahlestedt C, Liang Z*. RNA Interference with chemically modified siRNA. Curr Top Med Chem. 2006, 6(9):893-900.
Katayama S, Tomaru Y, Kasukawa T, Waki K, Nakanishi M, Nakamura M, Nishida H, Yap CC, Suzuki M, Kawai J, Suzuki H, Carninci P, Hayashizaki Y, Wells C, Frith M, Ravasi T, Pang KC, Hallinan J, Mattick J, Hume DA, Lipovich L, Batalov S, Engström PG, Mizuno Y, Faghihi MA, Sandelin A, Chalk AM, Mottagui-Tabar S, Liang Z, Lenhard B, Wahlestedt C; RIKEN Genome Exploration Research Group; Genome Science Group (Genome Network Project Core Group); FANTOM Consortium. Science. 2005 Sep 2;309(5740):1564-6.
Du Q*, Thonberg H, Wang J, Wahlestedt C, Liang Z*. Nucleic Acids Res. 2005, 33(5):1671-7.
Elmén J, Thonberg H, Ljungberg K, Frieden M, Westergaard M, Xu Y, Wahren B, Liang Z, Ørum H, Koch T, Wahlestedt C. Nucleic Acids Res. 2005 Jan 14;33(1):439-47.
Chen M, Zhang L, Zhang HY, Xiong X, Wang B, Du Q, Lu B, Wahlestedt C, Liang Z*. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005, 102(7):2356-61.
 
Representative Publications of Dr. Huiqing Cao:
Zhao L, Yang F, Xu K, Cao H, Zheng GY, Zhang Y, Li J, Cui H, Chen X, Zhu Z, He H, Mo X, Kennedy BK, Suh Y, Zeng Y, Tian XL. Aging Cell. 2012 Dec;11(6):1094-101
Zeng Y, Cheng L, Chen H, Cao H, Hauser ER, Liu Y, Xiao Z, Tan Q, Tian XL, Vaupel JW. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1285-99
Li Y, Wang WJ, Cao H,Lu J, Wu C, Hu FY, Guo J, Zhao L, Yang F, Zhang YX, Li W, Zheng GY, Cui H, Chen X, Zhu Z, He H, Dong B, Mo X, Zeng Y, Tian XL. Hum Mol Genet. 2009 Dec 15;18(24):4897-904(co-first author)
Wang D, Liu Z, Li Q, Karpurapu M, Kundumani-Sridharan V, Cao H, Dronadula N,Rizvi F, Bajpai AK, Zhang C, Müller-Newen G, Harris KW, Rao GN. Circ Res. 2007 Mar 30;100(6):807-16.
Feng Y, Cao HQ, Liu Z, Ding JF, Meng XM. Gen Physiol Biophys. 2007 Jun;26(2):104-9.
Cao H, Dronadula N, Rizvi F, Li Q, Srivastava K, Gerthoffer WT, Rao GN. Circ Res. 2006 Apr 14; 98(7):913-22 
Cao H, Dronadula N, Rao GN. Am J Physiol cell physiol. 2006 Jan;290(1):C172-82. 
Zhang B, Cao H, Rao GN. Cancer Res. 2005 Aug 15;65(16):7283-91. 
Zhang B, Cao H, Rao GN. J.Biol.Chem . 2006 Jan 13;281(2):905-14.
Dronadula N, Liu Z, Wang C, Cao H, Rao GN. J Biol Chem. 2005, 28;280(4):3112-20.

Address: Room 239, New Life Science Building, Peking University

Tel: 8610-62750799, 62750683, 62760308