The research scope of Dr. Xiao's lab covers three intertwined programs:
(1) beta-adrenegic receptor subtype signaling in cardiovascular system;
(2) Identification and characterization of cardiovascular disease-related genes; 
(3) Signaling pathways underlying cardiac hypertrophy, regeneration, apoptosis and atherosclerosis.
 
Lab Members: 
PI: 
Rui-Ping Xiao, M.D. Ph.D.
E-mail: imm@ pku.edu.cn, xiaor@ grc.nia.nih.gov
Co-PI:Chun-Mei Cao, M.D. Ph.D. 
E-mail: caochunmei@ pku.edu.cn
Postdoctoral Fellow:
Fengxiang Lv, Ph.D., E-mail: fengxiang.lv@gmail.com
Yan Zhang, Ph.D., E-mail: zhangyan9876@gmail.com
WeiPeng, Ph.D., E-mail: pengwei@pku.edu.cn
Technician:
Li Jin, E-mail: jinli@ pku.edu.cn
Lei Huang, E-mail: jerry5179@qq.com 
Wenqian Zhang, E-mail: 510068262@qq.com
Graduate students: 
Ruisheng Song,Geng Li, Jiaojiao Guo, Ting Zhang, Shaoshuai Meng, Fenghua Liu, Mao Zhang, Ning Xie, Sile Guo
Undergraduate Students Training Program: 
Yuanqing Feng, Yimei Wang, Chi Zhang, Dan Shan

Address: Room 236, New Life Sciences Building, Peking University
Phone: 86-10-6275-3417