Academin Commitee
Director Zhuan Zhou
Co-Director Zi-Cai Liang
Members Rui-Ping Xiao, Heping(peace) Cheng, Jian Li,
  Chuan-Mao Zhang, Li-Ping Wei, Xian Wang, Rui-Tai Hui